Danh mục: Phương thức thanh toán The Mizuki

Th3 05
Phương thức thanh toán Biệt thự The Mizuki tháng 03/2023

1. Phạm vi áp dụng: Cho các sản phẩm biệt thự thuộc phân khu The Mizuki, thuộc dự án…

Th2 05
Phương thức thanh toán Biệt thự The Mizuki tháng 02/2023

1. Phạm vi áp dụng: Cho các sản phẩm biệt thự thuộc phân khu The Mizuki, thuộc dự án…

Th12 01
Phương thức thanh toán Biệt thự The Mizuki tháng 10/2022

1. Phạm vi áp dụng: Cho các sản phẩm biệt thự thuộc phân khu The Mizuki, thuộc dự án…

Th10 01
Phương thức thanh toán Biệt thự The Mizuki tháng 12/2022

1. Phạm vi áp dụng: Cho các sản phẩm biệt thự thuộc phân khu The Mizuki, thuộc dự án…

Th9 15
Phương thức thanh toán Biệt thự The Mizuki tháng 09/2022

1. Phạm vi áp dụng: Cho các sản phẩm biệt thự thuộc phân khu The Mizuki, thuộc dự án…

Th1 15
Phương thức thanh toán Biệt thự The Mizuki tháng 01/2022

1. Phạm vi áp dụng: Cho các sản phẩm biệt thự thuộc phân khu The Mizuki, thuộc dự án…